Anmälan om tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL)

LÄS MER

Olovligt byggande, även kallat - svartbygge – innebär att någon t.ex. har byggt något utan bygglov eller anmälan. Här är du välkommen att göra en anmälan/lämna information om en åtgärd du tror strider mot plan- och bygglagen, PBL eller plan- och byggförordningen, PBF. För att Livsmiljö Gävle ska kunna utreda ärendet på ett tillförlitligt sätt är det viktigt att det lämnas en sådan utförlig information om det ”olovliga” som möjligt. En anmälan är en offentlig allmän handling, vilken kan lämnas ut på begäran.

Du kan välja att vara anonym, men då kan vi inte återkoppla ärendet till dig. För det fall ett beslut i ärendet ska kunna erhållas behöver därmed kontaktuppgifter lämnas.

Handläggningstid

Handläggningen av en tillsynsanmälan kan ta olika lång  tid beroende på vad anmälan avser.

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning de kommer in till kommunen. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är dock prioriterade, exempel på sådana ärenden är plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa