Medborgarförslag

LÄS MER

Du som är folkbokförd i Gävle kommun har rätt att lämna in medborgarförslag till kommunen. Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Medborgarförslag är ett bra sätt att på ett direkt sätt påverka den politik som förs i kommunen.

Har du synpunkter på kommunens verksamheter eller om du vill göra en felanmälan, som kräver en snabbare hantering, kan du lämna en synpunkt eller göra en felanmälan.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i Gävle kommun har rätt att lämna in förslag. Även barn och ungdomar har denna möjlighet, liksom utländska medborgare som inte fått sin kommunala rösträtt ännu.

Om ett medborgarförslag lämnas av en grupp invånare ska en person utses som gruppföreträdare.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att ditt förslag ska kunna tas upp till behandling ska medborgarförslaget

  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till,
  • inte handla om mer än en sak per förslag och
  • vara till nytta för många.

Vad får medborgarförslag inte handla om?

Förslag får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Förslag som rör myndighetsutövning mot enskild person får inte heller ställas.

Vad händer med medborgarförslaget?

Förslaget ska ställas till Gävle kommun, kommunfullmäktiges presidium, senast 14 dagar före fullmäktiges sammanträde. Sammanträdet hålls i regel sista måndagen i månaden.

Efter att du skickat in ditt förslag bestämmer kommunfullmäktige om medborgarförslaget får ställas eller inte. De beslutar också vilken nämnd som ska besvara medborgarförslaget och om det ska åter till kommunfullmäktige för beslut.  Beroende på vad förslaget handlar om kan det ta olika vägar:

  • Det kan öppnas i kommunfullmäktige, beredas av kommunstyrelsen och beslutas i kommunfullmäktige.
  • Det kan öppnas i kommunfullmäktige, beredas av annan nämnd (eller flera nämnder) och beslutas av kommunfullmäktige.
  • Det kan öppnas i kommunfullmäktige och därefter beredas samt beslutas av annan nämnd. Kommunfullmäktige får en återkoppling från beslutande nämnd.

Sådant som kan påverka den totala ärendetiden för medborgarförslaget är bland annat omfattningen av de utredningar som behövs som underlag för beslut och antal nämnder som ska fatta beslut om förslaget innan det slutligen kan beslutas i kommunfullmäktige.

Handläggningstid

Total tid för ärendet: 5-12 månader

 

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa