Bygglov - blankett A - ansökan om bygglov/marklov/rivningslov för små åtgärder utan krav på kontrollansvarig

LÄS MER

Här kan du hämta blankett A - ansökan om bygglov/marklov/rivningslov för små åtgärder utan krav på kontrollansvarig. Information om vart den ska skickas hittar du högst upp på första sidan i blanketten. 

Övrig info och anvisningar för blanketten finns på sista sidan. Om du inte har möjlighet att skriva ut på egen hand kan du få hjälp med det via kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan.

Små åtgärder där det inte ställs krav på en kontrollansvarig kan exempelvis vara:

 • Tillbyggnad på max 40 kvm (ej våtrum & i ett våningsplan)
 • Uterum eller inglasning av uterum/balkong
 • Skärmtak
 • Parkering, carport eller garage till max 50 kvm
 • Förråd, sophus eller liknande
 • Utvändig ändring/fasadändring
 • Underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Q & K-märkta byggnader)
 • Markförändringar
 • Rivning av exempelvis förråd/garage/uthus
 • Burspråk
 • Solfångare
 • Kolonistuga
 • Transformatorstation/nätstation

Utvändig ändring kan vara exempelvis ommålning av fasaden, byte av fasadeller takmaterial eller insättning av fönster eller dörr där kontruktionen inte påverkas.

Underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader (Q- & K-märkta byggnader) avser att exempelvis måla fasaden, byta fasad- eller takmaterial.

En markåtgärd/markförändring kan vara att fylla upp eller schakta av fastigheten/ eller del av fastigheten tillhörande ett en- och tvåbostadshus med en höjdskillnad som överstiger cirka 0,5 meter. Vid förhöjd bygglovplikt i detaljplanen krävs bygglov för fällning av träd.

Beställningsblankett och E-tjänst för ett kartutdrag hittar du på https://sjalvservice.gavle.se/oversikt/flowoverview/494. Du ritar in din byggnad på kartutdraget skickar sen in den som en situationsplan med övriga handlingar i din bygglovsansökan. Blanketten gäller även för beställning av en nybyggnadskarta, däremot så krävs ingen nybyggnadskarta för ovan nämnda åtgärder.

Frågor om e-tjänsten

Gävle kommun kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00