Beställ husutsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa ett geodetiskt detaljmätningsuppdrag (utsättning och lägeskontroll) via e-tjänst.

Utsättning innebär att med hjälp av speciella mätinstrument överföra projekterade detaljer från ritningar till att finnas markerade direkt ute i terrängen. Utsättning av byggnader delas in i grov- respektive finutsättning.

För att en utsättning ska kunna genomföras krävs en måttsatt situationsplan (en karta som visar måtten på byggnationen samt måtten från annan befintlig byggnad eller fastighetsgräns).

Grovutsättning
Vid grovutsättning används träkäppar för att markera var blivande byggnadshörn ska placeras på tomten. Grovutsättningen utförs ofta innan markarbetet påbörjas och säkerställer att nybyggnationen uppförs på den plats som godkänts i bygglovet. Utöver detta så lämnas även en referenshöjd markerad på en lämplig plats i anslutning till tomten.

Finutsättning
En finutsättning utförs ofta efter grovutsättningen och innebär att ytterkanten av den blivande byggnadens grund markeras med hjälp av trådar. Innan finutsättningen skall kunna påbörjas måste avvägda byggnadsprofiler redan finnas på plats (ca en meter utanför den blivande byggnadens hörn) så att trådarna kan fästas ordentligt.

Lägeskontroll
En lägeskontroll innebär att vi kontrollerar det tänkta läget för den blivande byggnaden i både plan och höjd. Lägeskontrollen utförs när formen till grunden är på plats och innan själva gjutningen påbörjas.

Kostnader
En grovutsättning kostar i regel 4600 kr + moms. En finutsättning och lägeskontroll görs på nedlagd tid. 1170 kr/tim + moms (1463 kr inkl. moms)

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa