Rapportera ett sjukt, skadat eller dött träd

LÄS MER

Här kan du rapportera ett sjukt, skadat eller dött träd. Gävle kommun ansvarar endast för träd på kommunal mark och längs gång- och cykelbanor och vägar där kommunen har ett väghållaransvar.

I vår karttjänst kan du se om trädet står på kommunal mark.

Vi besiktar inkomna trädärenden och utför de åtgärder som situationen kräver. Vanligtvis tas ett beslut inom några veckor upp till 6 månader beroende på ärendemängd och ärendets allvarlighetsgrad.

Träd på privat mark eller längs statliga eller enskilda vägar bör anmälas till ansvarig fastighetsägare eller väghållare. I Lantmäteriets webbtjänst kan du ta reda på vem som är fastighetsägare. I Trafikverkets webbtjänst listas olika väghållare.

Om trädet utgör akut fara för person eller egendom, kontakta Gävle kommuns kundtjänst 026-17 80 00

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa